Politika e Privatësisë

1.           Dispozitat e Përgjithshme. Kjo politikë për përpunimin e të dhënave personale është hartuar në përputhje me kërkesat e Ligjit Federal të datës 27 korrik 2006, Nr. 152-FZ "Për të Dhënat Personale" dhe përcakton procedurën për përpunimin e të dhënave personale dhe masat për të siguruar sigurinë e të dhënave personale të marra nga KIM TAEHYUN (duke ju referuar si Operatori).
1.1. Operatori e vendos si qëllim dhe kushtin më të rëndësishëm për kryerjen e veprimtarisë së tij respektimin e të drejtave dhe lirive të njeriut dhe qytetarit gjatë përpunimit të të dhënave personale të tij, duke përfshirë mbrojtjen e të drejtave për privatësinë, sekretet personale dhe familjare.
1.2. Politika e Operatorit në lidhje me përpunimin e të dhënave personale ( duke ju referuar si Politika) aplikohet për të gjitha informacionet që Operatori mund të marrë për vizitorët e faqes së internetit https://hyunglobal.net/.

2.Konceptet bazë të përdorura në Politikë
2.1. Përpunimi i automatizuar i të dhënave personale - përpunimi i të dhënave personale duke përdorur teknologjinë e kompjuterit;
2.2. Bllokim i të dhënave personale - ndalimi i përkohshëm i përpunimit të të dhënave personale (përveç rasteve kur përpunimi është i nevojshëm për të sqaruar të dhënat personale);
2.3. Faqja e internetit - një koleksion i materialeve grafike dhe informacioneve, si dhe programeve kompjuterike dhe bazave të të dhënave që sigurojnë që ato të jenë në dispozicion në internet në adresën e rrjetit https://hyunglobal.net/;
2.4. Sistemi i informacionit të të dhënave personale - një set i të dhënave personale të përmbajtur në bazat e të dhënave, dhe teknologjitë e informacionit dhe mjetet teknike që sigurojnë përpunimin e tyre;
2.5. Depersonalizimi i të dhënave personale - veprimet si rezultat i të cilave është e pamundur të përcaktohet pa përdorur informacione shtesë, pronësia e të dhënave personale për një përdorues të caktuar ose subjekt tjetër i të dhënave personale;
2.6. Përpunimi i të dhënave personale - çdo veprim (operacion) ose set veprimesh (operacionesh) të kryera duke përdorur mjetet automatike ose pa përdorur këto mjetet me të dhënat personale, duke përfshirë mbledhjen, regjistrimin, sistematizimin, akumulimin, ruajtjen, sqarimin (përditësimin, ndryshimin), nxjerrjen, përdorimin, transferimin (shpërndarjen, sigurimin, hyrjen), depersonalizimin, bllokimin, fshirjen, shkatërrimin e të dhënave personale;
2.7. Operatori - një organ shtetëror, organ komunal, person juridik ose fizik, pavarësisht ose së bashku me persona të tjerë që organizojnë dhe (ose) kryejnë përpunimin e të dhënave personale, si dhe përcaktimin e qëllimeve të përpunimit të të dhënave personale, kompozimin e të dhënave personale që do të përpunohen, veprimet (operacionet) të kryera me të dhënat personale;
2.8. Të dhënat personale - çdo informacion që lidhet drejtpërdrejt ose indirekt me një përdorues të caktuar ose të identifikuar të faqes së internetit https://hyunglobal.net/;
2.9. Përdoruesi - çdo vizitor i faqes së internetit https://hyunglobal.net/;
2.10. Sigurimi i të dhënave personale - veprimet që synojnë zbulimin e të dhënave personale për një person të caktuar ose një rreth të caktuar të personave;
2.11. Shpërndarja e të dhënave personale - çdo veprim që synon zbulimin e të dhënave personale në një numër të pafundëm personash (transferimi i të dhënave personale) ose njohjen me të dhënat personale për një numër të pafundëm personash, duke përfshirë publikimin e të dhënave personale në media, postimin në rrjetet e informacionit dhe telekomunikimit ose sigurimin e qasjes në të dhënat personale në ndonjë mënyrë tjetër;
2.12. Transferimi i të dhënave personale në nivel ndërkombëtar - transferimi i të dhënave personale në territorin e një shteti të huaj në një autoritet të një shteti të huaj, një individ të huaj ose një entitet të huaj juridik;
2.13. Shkatërrimi i të dhënave personale - çdo veprim si rezultat i të cilit të dhënat personale shkatërrohen përfundimisht me pamundësinë e rikthimit të përmbajtjes së të dhënave personale në sistemin e informacionit të të dhënave personale dhe (ose) mediat materiale të të dhënave personale shkatërrohen.

3.Operatori mund të përpunojë të dhënat personale të mëposhtme të Përdoruesit 3.1. Emri i plotë;
3.2. Adresa e email-it;
3.3. Numrat e telefonit;
3.4. Faqja gjithashtu mbledh dhe përpunon të dhëna të anonimuara për vizitorët (përfshirë cookies) duke përdorur shërbimet e statistikave të internetit (Yandex Metrica dhe Google Analytics dhe të tjerët).
3.5. Të dhënat e mësipërme në tekst të Politikës janë të bashkuara nga koncepti i përgjithshëm i të dhënave personale.

4.Qëllimet e përpunimit të të dhënave personale
4.1. Qëllimi i përpunimit të të dhënave personale të Përdoruesit është informimi i Përdoruesit duke dërguar email-e; sqarimi i detajeve të porosisë, dërgimi i porosisë tek përdoruesi.
 4.2. Operatori gjithashtu ka të drejtën të dërgojë njoftime në Përdoruesin për produkte dhe shërbime të reja, oferta speciale dhe ngjarje të ndryshme. Përdoruesi gjithmonë mund të refuzojë marrjen e mesazheve informuese duke dërguar një letër te Operatori në adresën e email-it hyun_global@mail.ru me shënimin "Refuzimi i njoftimeve për produkte dhe shërbime të reja dhe oferta speciale".
4.3. Të dhënat e anonimuara të Përdoruesve, të mbledhura duke përdorur shërbimet e statistikave të internetit, shërbejnë për të mbledhur informacione rreth veprimeve të Përdoruesve në faqen e internetit, për të përmirësuar cilësinë e faqes dhe përmbajtjen e saj.

5.Bazat ligjore për përpunimin e të dhënave personale
5.1. Operatori përpunon të dhënat personale të Përdoruesit vetëm nëse ato janë plotësuar dhe / ose dërguar nga Përdoruesi vetëm përmes formave speciale të vendosura në faqen e internetit https://hyunglobal.net/. Duke plotësuar formularët e përshtatshëm dhe / ose duke dërguar të dhënat e veta personale te Operatori, Përdoruesi shpreh pajtimin e tij me këtë Politikë.
5.2. Operatori përpunon të dhënat e anonimuara për Përdoruesin nëse ky është lejuar në rregullimet e shfletuesit të Përdoruesit (ruajtja e cookies dhe përdorimi i teknologjisë JavaScript janë të aktivizuar).
6.Procedura për mbledhjen, ruajtjen, transferimin dhe llojet e tjera të përpunimit të të dhënave personale Siguria e të dhënave personale të përpunuara nga Operatori sigurohet duke zbatuar masat ligjore, organizative dhe teknike të nevojshme për të përmbushur plotësisht kërkesat e ligjit aktual në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale.
6.1. Operatori siguron sigurinë e të dhënave personale dhe merr të gjitha masat e mundshme për të parandaluar qasjen në të dhënat personale nga personat e paautorizuar.
6.2.Të dhënat personale të Përdoruesit kurrë, në asnjë rast, nuk do të transferohen tek të tretët, përveç rasteve të lidhura me zbatimin e ligjeve aktuale. 6.3. Nëse identifikohen gabime në të dhënat personale, Përdoruesi mund t'i përditësojë ato vetë duke dërguar një njoftim te Operatori në adresën e email-it të Operatorit hyun_global@mail.ru me shënimin "Përditësim i të dhënave personale."
6.4. Periudha e përpunimit të të dhënave personale është e pakufizuar. Përdoruesi mund në çdo kohë të tërheqë pajtimin e tij për përpunimin e të dhënave personale duke dërguar një njoftim te Operatori përmes email-it te adresës së email-it të Operatorit hyun_global@mail.ru me shënimin "Tërheqje e pajtimit për përpunimin e të dhënave personale."

7.Transferimi i të dhënave personale në nivel ndërkombëtar
7.1. Para fillimit të transferimit të të dhënave personale në nivel ndërkombëtar, operatori është i detyruar të sigurojë që shteti i huaj në territorin e të cilit është i qëllimi për të transferuar të dhënat personale siguron mbrojtje të besueshme të të drejtave të subjekteve të të dhënave personale.
7.2. Transferimi i të dhënave personale në territorin e shteteve të huaja që nuk plotësojnë kërkesat e sipërmendura mund të realizohet vetëm nëse ka miratim të shkruar të subjektit të të dhënave personale për transferimin e të dhënave personale të tij në kufi dhe/ose realizimin e një marrëveshjeje në të cilën subjekti i të dhënave personale është një palë.

8.Dispozitat përfundimtare
8.1. Përdoruesi mund të marrë çdo sqarim në çështje që i interesojnë në lidhje me përpunimin e të dhënave të tij personale duke kontaktuar Operatorin nëpërmjet emailit hyun_global@mail.ru.
8.2. Ky dokument do të reflektojë çdo ndryshim në politikën e operatorit për përpunimin e të dhënave personale. Politika është e vlefshme pa kufi derisa të zëvendësohet nga një version i ri.
8.3. Versioni aktual i Politikës është në dispozicion të lirë në internet në https://hyunglobal.net/privacy.